അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022 2023
5,402 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇതിനകം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ പേരിനാൽ അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ നീതിമാനായിരിക്കുവിൻ. എല്ലാത്തിലും, നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു വഴിയും സത്യവും ജീവിതവുമാകുന്ന അവനെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുക. നിങ്ങൾ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ , നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക. കുർബാനയിൽ എപ്പോഴും അവനെ അന്വേഷിക്കുക, നിങ്ങൾ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും. മനുഷ്യകുലം വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാത്രം കുടിക്കും, പക്ഷേ, അവസാനം, എന്റെ വിമല ഹൃദയം വിജയിക്കും. സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,401 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 11/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുർബാനയിലെ അവന്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. അവന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവികതയിലും കുർബാനയിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകുക. നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അത് പ്രതീകാത്മക സാന്നിധ്യമല്ല, യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമാണ്. കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ വിപരീതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്തും ദുഷ്ടനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു ക്കണ്ട മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കുക. മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി അന്ധരാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായുള്ള കർത്താവിന്റെ ഹിതം സ്വീകരിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,400 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും എന്റെ യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയം പഠിപ്പിച്ച സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞതിനാൽ മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി ദരിദ്രമായി. വലിയ നിധികൾ കുഴിച്ചുമൂടപ്പെടും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, അവനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,399 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/2/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. മനുഷ്യകുലം വലിയ അഗാധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ വേഗം തിരിയുക. ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കരുത്. മനുഷ്യർ സ്രഷ്ടാവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അന്ധൻ അന്ധനെ നയിക്കുന്നതുപോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക. രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള അവന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അപേക്ഷകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ദൈവകൃപയില്ലാതെ കടന്നുപോയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പലരും അനുതപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, പക്ഷേ അത് വൈകിയിരിക്കും. പശ്ചാത്തപിക്കുക! നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയം ഇതാ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,398 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി സ്വർഗത്തിനായി ജീവിക്കുക, അതിനായി നിങ്ങൾ അദ്വിതീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളോടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെതന്നെ അകറ്റി നിർത്തുക. കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുക. ശക്തരാകാൻ കുർബാനയുടെ വിലയേറിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവിനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ വിലമതിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യരാശി കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക: കൈകളിൽ, വിശുദ്ധ ജപമാലയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും; ഹൃദയത്തിൽ, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,397 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 31/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, നിങ്ങൾ വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എന്റെ അപേക്ഷകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. കർത്താവിങ്കലേക്കുള്ള മഹത്തായ മടങ്ങിവരവിനുള്ള ഉചിതമായ സമയമാണിതെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മടക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും ശക്തി തേടുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളുടെ വഴിയും സത്യവും ജീവിതവുമാകുന്നവനിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് വരും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,396 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 29/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു മനുഷ്യശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ നശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, യേശുവിനെ വിളിക്കുക, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകും. എന്റെ കർത്താവിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. മനുഷ്യകുലം ഒരു വലിയ ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. വലിയ പീഡനം എന്റെ ഭക്തരെ ബാധിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, അങ്ങനെമാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ രൂപകൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെമേൽ കൃപകളുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,395 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും യേശുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങളുടെ സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തളരരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുക. എന്റെ ഈശോ തുറന്ന കരങ്ങളോടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. കുമ്പസാരക്കാരകൂടിനെ സമീപിക്കുക, കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുക. കുമ്പസാരവും കുർബാനയും: ശത്രുവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം ഈ കൂദാശകൾക്ക് എതിരെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,394 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 26/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ആരെയും ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്, കർത്താവിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനാണ് ശത്രുക്കളുടെ പദ്ധതി. നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും അവർ കുർബാനയെ ആക്രമിക്കും. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ. ശരീരത്താലും രക്തത്താലും ആത്മാവാലും ദൈവികതയാലും കുർബാനയിൽ എന്റെ യേശു ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഈ സത്യം എടുക്കാനും സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ തുടരുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,393 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 24/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, വലിയ നിധി നിന്ദിക്കപ്പെടും, പലയിടത്തും മേശ ശൂന്യമാകും, പാവപ്പെട്ട എന്റെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകരുത്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. എന്റെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുക. ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവയാൽ അവൻ കുർബാനയിൽ സന്നിഹിതനാണ്. ഇത് മാറ്റാനാവാത്ത സത്യമാണെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യേശുവിൽ നിന്ന് മാറരുത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രക്ഷകനായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,392 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സാഹിക്കുകയാണ്. വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും, ശത്രുക്കൾ മുന്നേറും. സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ആയുധം. നിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അദ്വിതീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിനായി ജീവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരും, സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കൂ. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,391 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിടയിലെ എന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങളെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു, അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ മലിനമാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, അവനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം സത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വലിയ ആത്മീയ അന്ധത പടരുകയും അനേകരെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുവിൻ. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹീതരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,390 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. താക്കോൽ കൈയിൽ നിന്ന് കൈകളിലേക്ക്, വിശ്വാസികളുടെ വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു, അവന്റെ ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,389 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ധൈര്യവും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നിമിത്തം നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും തോൽവിയുടെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. ആത്മാർത്ഥമായ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരാകാൻ നിങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി തുറന്ന കരങ്ങളോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ വിളിയോട് അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു ക്കണ്ട മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,388 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 12/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, മോശം ഇടയന്മാർ നിമിത്തം ബാബേൽ എല്ലായിടത്തും വളരും, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താത്തവർ ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവനാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ തിരികെ വരിക. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ, പരിശുദ്ധ ജപമാലയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും; ഹൃദയത്തിൽ, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,387 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 10/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാരണം ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. വേദനയുടെയും വലിയ പീഡനങ്ങളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയിൽ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുവിൻ, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കുരിശിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാവൂ. മഹത്തായ യുദ്ധം ദൈവഭവനത്തിൽ വേദനയും ഭിന്നിപ്പും ഉണ്ടാക്കും, വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള പലരും ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല അണയാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. വേദന കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം വരും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,386 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, വിളക്കുകൾ അണയ്ക്കപ്പെടും, പലയിടത്തും ദൈവാലയങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാകും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് അറിയുന്നു, നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യകുലം അന്ധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരു വലിയ ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം കുർബാനയിലാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,385 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, കുരിശിന്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. കുറച്ചുപേർ മാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പല സത്യങ്ങളും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ആത്മീയ മരണം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക! രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നുപോകരുത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക: ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,384 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, മുള്ളുകളും ഇതളുകളും. വലിയ പീഡനങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നീതിമാൻ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ദുഷ്ടൻ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയ കപ്പൽ തകർച്ചയിൽ, എന്റെ ഭക്തർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്റെ അപേക്ഷകളോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ അനുവദിക്കരുത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണെന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ നിമിഷത്തിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ കൃപയുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,371 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/12/2022

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, ശത്രുക്കൾ ഒരു സഹകരണം ശുപാർശ ചെയ്യും, പക്ഷേ ആ സഹകരണത്തിന്റെ ഫലം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. എന്റെ യേശുവിന്റെ സത്യം ശാശ്വതമാണ്. കുർബാനയിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം വിലമതിക്കാനാകാത്ത സത്യമാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. നിങ്ങൾ യേശുവിനോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടും കൂടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,339 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവിതവുമായവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. പ്രാർത്ഥന തുടരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ സമയത്താണ്, പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായ അന്ധകാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം തുറക്കേണ്ട നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും പൂർണതയിലെത്താനും കഴിയൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ വേഷം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കൾ യഥാർത്ഥ സഭയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷ പദ്ധതിയുമായി മുന്നേറുന്നു. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,338 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുവിൻ. എന്റെ യേശു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായി അവസാനിക്കും. കുറച്ച് ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന നാളുകൾ വരും. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ടാകും. കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക, അവൻ നിങ്ങളുടെ സഹായമായിരിക്കും. എന്റെ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വിധിക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. വിജയം എപ്പോഴും എന്റെ യേശുവിന്റെയും അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ആയിരിക്കും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,337 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 15/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതായിരിക്കുവിൻ. എന്റെ യേശുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യകുലം രോഗബാധിതനാണ്, സൗഖ്യം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. കുമ്പസാരക്കൂടിനെ സമീപിക്കുക, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുന്നവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടപ്പാടും മരണവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കനത്ത കുരിശ് വഹിക്കും, പക്ഷേ അവസാനം, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വരും. എന്റെ അപേക്ഷകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും എന്റെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ധൈര്യത്തോടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,336 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 13/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയൂ. പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നവനിലേക്ക് തിരിയുക. എന്റെ യേശുവിന് നിങ്ങളെ വേണം. നിങ്ങൾ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അന്ധന്മാരെ നയിക്കുന്ന അന്ധരായി പലരും നടക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള പലരും മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയും സത്യത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമത് ദൈവമാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,335 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 10/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിശ്ചലമായി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയം ഇതാ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. ആദ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിജയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിശാചിന്റെ പുക എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും, അനേകം സമർപ്പിതരുടെ മലിനീകരണം വലുതായിരിക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: കൈകളിൽ പരിശുദ്ധ ജപമാലയും വിശുദ്ധ ബൈബിളും; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,334 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 8/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ യേശു നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. എന്റെ അപേക്ഷകളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കാരണം നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. വലിയ കപ്പൽ സുരക്ഷിത തുറമുഖത്ത് നിന്ന് നീങ്ങും, എന്നാൽ ഭൂതകാലത്തിന്റെ പാഠങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും, നശിക്കില്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,333 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/9/2022

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോട് ശത്രുക്കൾ പോരാടും, എന്നാൽ വിജയം സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും. വിശ്വാസ വഞ്ചകർ മുന്നേറും, പക്ഷേ ളോഹ ധരിച്ച ധീര സൈനികരുടെ വിശ്വസ്തതയാൽ അവർ പരാജയപ്പെടും. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. സത്യത്തെ പ്രതിരോധത്തിച്ച് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. സത്യത്തെ പ്രതിരോധത്തിച്ച് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,332 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യകുലം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ മറ്റ് അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധന്മാരെപ്പോലെ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുകയും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങൾ അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹത്തായ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. കുമ്പസാരം, ദിവ്യബലി, പരിശുദ്ധ ജപമാല, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത: മഹത്തായ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇവയാണ്. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഭീകരത കാണും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യം ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,331 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/9/2022

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, മനുഷ്യത്വം ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു, കുറച്ചുപേർമാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. പ്രാർഥനയിൽ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുവിൻ, വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. സ്വർഗ്ഗം നീതിമാൻമാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,330 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. കനത്ത ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം എന്റെ പാവപ്പെട്ട പല മക്കളുടെയും ആത്മീയ മരണത്തിന് കാരണമാകും. അനേകം സമർപ്പിതരായ ആളുകൾ സത്യത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ നടക്കും, നീതിമാന്മാർക്ക് വേദന വലുതായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള പലരെയും നിസ്സംഗതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കുക, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും, ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,329 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, യൂദാസ് യൂദാസിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകരുത്. വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ യേശുവിനൊപ്പം നടക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,328 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 25/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹാകഷ്ടങ്ങളുടെ കാലത്താണ്, എന്നാൽ ഏറ്റവും മോശമായത് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. മനുഷ്യർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ മനുഷ്യത്വം ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവമായി എടുക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,327 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്റെ യേശു നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്! അവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ കാലത്താണ്, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ വിജയിക്കും. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയം കാണും. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുനീക്കും, നീതിമാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റരുത്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)